تعریف مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی (یا Educational management) مجموعه ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی بمنظور توصیف خصوصیات و تبیین…